Сряда, 15 Юли 2020

Четвъртък, 28 Май 2020 11:32

БСП с ясен план за спасяване на Северозапада, обеднял още повече след Ковид-19

Левицата предлага закон и учредяването на фонд „Устойчиво развитие на Северозапада“, първоначалният проект е за 100 млн. лв.

 

БСП ще спасява Северозапада със закон, с който да бъде създаден фонд за държавни инвестиции в региона. В него ще са разписани мерки за съживяване на икономиката на региона и откриване на нови работни места. 

Депутатът от левицата Николай Иванов заяви пред "Денят ON AIR", че социално-икономическите различия стават все по тежки, а след появата на Ковид-19 регионът е обеднял още повече.

"Първоначалният размер на проекта, който сме предложили, е 100 мл. лв. Искаме да създадем първия държавен финансов инструмент, който да бъде насочен към Северозапада и да спре обезлюдяването там", посочи депутатът.

Според Иванов подобни проекти трябва да се създадат и за останалите региони в страната.

"Необходима е и политическа подкрепа. Българските райони имат нужда от допълнителна подкрепа, но не инцидентна, а дългосрочна", отбеляза Иванов.

"Липсва бърз анализ на ситуацията и търсене на по-смели политически решения, от които наистина да има ефект", отсече той.

Темата коментира и Стефан Бурджев - народен представител от ПГ "БСП за България", пред БНТ. "Законът за Северозапада БСП го предлага от много време насам, няколко пъти го поставяме на дневен ред, включително и във "Визия за България". Северозападът е най-бедният регион в ЕС. Имаме план за Северозапада. В нашата "Визия за България", въобще в нашите идеи за подобряване, алтернатива и напредък на България, влизат множество региони от България, не само Северозапада. Например регионите на Странджа-Сакар, Лудогорието, Родопите и много други", заяви той.

Депутатът от левицата обърна внимание, че предвид все по-трудната ситуация в социално и икономическо отношение за хората от Северозапада, БСП предлага учредяването със закон на фонд "Устойчиво развитие на Северозапада", който да бъде с годишен бюджет от 100 млн. лв. "Някои от целите, които сме си поставили - подпомагане на изграждането на индустриални паркове с повече от 40 на 100 общинско участие в тях, подпомагане на изграждането на техническа инфраструктура, собственост на общините, предприятия за изкупуване и преработка за земеделска продукция, да се субсидират жилищни програми за млади квалифицирани кадри, да се подпомогне изграждането и дейността на денонощни аптеки в малките населени места и много други", посочи Бурджев.

Той каза, че БСП ще внесе законопроекта още в предстоящата парламентарна сесия и че от опозицията ще очакват в най-кратки срокове да бъде осъществен, както и че БСП силно се надява до края на есента законопроектът да влезе в сила.

Стефан Бурджев подчерта, че БСП е единствената последователна и ясно откроена опозиция в парламента.  Даде  пресни примери - извънредната парламентарна комисия за контрол на разходите за борба с COVID-19, създадена по инициатива и предложение на БСП, както и това да могат да се издават наредби в извънредното положение не само от здравния министър, а от целия Министерски съвет, което Бурджев напомни е предложение на левицата.

Той изтъкна, че БСП не е просто опозиция, а че е активно участваща конструктивна опозиция.

 "Ние предлагаме редица мерки и стойностни предложения, проблемът е липсата на чуваемост от страна на управляващите. БСП е против мерки от типа на "60/40" - мерки от полза на изключително малък брой от фирмите, подпомагащи големите бизнесмени и работодатели, което го показва официалната статистика. Управляващите предложиха даването на безлихвени заеми, ние предложихме реална финансова подкрепа за най-затруднените български граждани, под формата на държавни грантове и в размер на една минимална работна заплата плюс осигуровките към нея. Това не са мерки само за едрия и голям бизнес", подчерта народният представител от БСП.

Припомняме, че лидерът на БСП Корнелия Нинова представи проекта на закон за Северозапада, който предстои да бъде внесен. Тя отправи призив за споделяне на идеи, препоръки, коментари и конструктивни предложения.

 

Публикуваме пълния текст на проектозакона на БСП:

 

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Предмет, цел и статут на фонда

Чл. 1. (1) С този закон се уреждат статутът и дейността на Държавния фонд за устойчиво развитие на Северозападна България, наричан по-нататък "Фонда".

(2) Фондът има за цел постигане и гарантиране на устойчиво развитие на Северозападна България чрез държавно подпомагане на общините и стопанските субекти в Сверозападния регион за планиране.

(3) Средствата на фонда са самостоятелно обособена част от централния бюджет и се управляват и структурират в инвестиционни портфейли по реда на този закон.

Глава втора.

ОРГАНИ НА ФОНДА

 

Управителен съвет на фонда

 

Чл. 2. (1) Фондът се управлява от управителен съвет. Управителният съвет се състои от председател и 8 членове.

(2) Министърът на финансите и министърът на регионалното развитие и благоустройството участват по право в управителния съвет.

(3) Членове на управителния съвет са и:

 1. петимата областни управители на областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен;
 2. двама представители, определени от Сдружението на общините;

(4) Представителите на Сдружението на общините се определят от ръководните му органи на национално равнище в срок, определен от министъра на финансите. В случай че ръководните органи не определят представител в срока по изречение първо, Министерският съвет по предложение на министъра на финансите определя такъв.

(5) Министърът на финансите е председател, а министърът на на регионалното развитие и благоустройството е заместник-председател на управителния съвет.

(6) Членовете на управителния съвет по ал. 3, т. 2 трябва да имат висше икономическо или юридическо образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от "магистър" и професионален опит не по-малко от 5 години в една от следните области:

 1. банково дело;
 2. финанси;
 3. управление на финансови инвестиции и търговия с ценни книжа;
 4. счетоводство.

(7) Членовете на управителния съвет се назначават и освобождават с решение на Министерския съвет.

(8) Управителният съвет на фонда заседава най-малко веднъж на два месеца. Заседанията на управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват две трети от членовете. Решенията на управителния съвет на фонда се вземат с обикновено мнозинство от всички негови членове.

(9) За решенията на управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

(10) Управителният съвет приема правилник за организацията на дейността си.

(11) Управителният съвет може да привлича отделни специалисти като консултанти и да създава комитети, подпомагащи осъществяваните от него функции, и приема правила за тяхната работа.

(12) Министерският съвет определя разходите за възнаграждения на управителния съвет на фонда.

Несъвместимост

Чл. 3. (1) Не могат да са членове на управителния съвет на фонда лица, които:

 1. са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 2. са били членове на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори, независимо дали са възстановени в правата си;
 3. през последните 5 години, предхождащи датата на решението за обявяване на банка или друга финансова институция в несъстоятелност, са били членове на неин управителен или контролен орган;
 4. са съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен включително с друг член на управителния съвет на фонда или се намират във фактическо съжителство с него;
 5. са съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен с лица, членове на управителни или контролни органи на финансови институции - управители на инвестиционни портфейли на фонда, или се намират във фактическо съжителство с тях;
 6. са лишени или са лишавани от правото да заемат материалноотговорна длъжност;
 7. са невъзстановени в правата си несъстоятелни длъжници.

(2) Членовете на управителния съвет не могат да са членове на управителни и контролни органи или да са в трудови или служебни правоотношения с банки или други финансови институции по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции.

(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 2 - 7 и ал. 2 се удостоверяват с декларация. Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 за членовете на управителния съвет по чл. 2, ал. 3, т. 1и 2 се установяват служебно.

Освобождаване на член на управителния съвет

Чл. 4. (1) Член на управителния съвет по чл. 2, ал. 3 се освобождава задължително, когато се установи, че:

 1. по отношение на него е налице обстоятелство, посочено в чл. 3;
 2. е във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 6 месеца;
 3. е извършил съществено нарушение на служебните си задължения;
 4. с дейността си уврежда интересите на фонда;
 5. не участва без основателна причина в три последователни заседания на управителния съвет.

(2) Установяването на обстоятелствата по ал. 1 се извършва от съответния орган по чл. 2, ал. 3 и 4, а освобождаването на член на управителния съвет се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на управителния съвет на фонда.

Глава трета.

ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИ НА ФОНДА

 

Източници за набиране на средства

 

Чл. 5. (1) Фондът разполага ежегодно със средства в размер на 100 млн. лева.

(2) Изразходваните средства на Фонда се допълват ежегодно до достигане на 100 млн. лв. за сметка на централния бюджет. Разходваните средства, отчетени през предходната година се допълват във Фонда най-късно до 31 май следващата бюджетна година.

(3) Отчислените суми се отчитат като трансфери между сметки на централния бюджет и фонда.

(4) В полза на фонда са и всички реализирани и нереализирани печалби, компенсирани с определеното ниво на допустимите реализирани и нереализирани загуби от инвестиционните портфейли, както и лихвите от депозити на фонда.

(5) Фондът може да придобива финансови активи и безвъзмездно.

Глава четвърта.

АКТИВИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ - СТРУКТУРА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ

 

Принципи на инвестиране

Чл. 6. Средствата на фонда се инвестират при спазване принципите на надеждност, запазване на капитала, ликвидност и диверсификация.

Видове активи на фонда

Чл. 7. (1) Средствата на фонда могат да се инвестират във:

 1. депозити и сметки в Българската народна банка;
 2. депозити в банки - не повече от 10 на сто;
 3. държавни ценни книжа, емитирани от българската държава;
 4. общински ценни книжа, издадени от български общини на територията на областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен съгласно Закона за общинския дълг- не повече от 40 на сто;
 5. акции на дружества, регистрирани на територията на общините от областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен, под формата на съучастие - не повече от 40 на сто;
 6. недвижимо имущество, включително чрез дялове на дружества, регистрирани на територията на общините от областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен - не повече от 10 на сто.

(2) Фондът може да извършва финансови сделки с цел намаляване на риска, свързан с инвестициите на фонда, на общините и на стопанските субекти в Северозападния регион за планиране.

(3) Средствата на фонда се инвестират съгласно ал. 1, т. 5 и 6 само във финансови активи, чиято стойност може да бъде точно определена по всяко време.

(4) Общата пазарна стойност на инвестициите по ал. 1, т. 5 и 6 във финансови инструменти, издадени от един емитент самостоятелно, или в сдружение с други, свързани с него лица, не може да превишава 5 на сто от инвестираните средства на фонда.

(5) Придобитите активи по ал. 1, т. 5 и 6 трябва да бъдат реализирани в срок до три години от тяхното придобиване по ред, определен от управителния съвет. Когато продажбата на тези активи не може да бъде осъществена в този срок по близка до справедливата им стойност цена, по решение на управителния съвет на фонда съответните активи могат да бъдат държани и за по-дълъг срок.

(6) Получените приходи от инвестициите и активите на Фонда по ал. 1 остават по сметките на Фонда. Те могат да се използват само за нови инвестиции по ал. 1.

(7) За средствата на фонда, съхранявани по текущи сметки, обслужвани от Българската народна банка, се изчислява в полза на фонда и за сметка на централния бюджет доходност в размер на приложимата за съответния период лихва по депозитни сметки, обслужвани от Българската народна банка.

 

Структуриране на активите на фонда в инвестиционни портфейли

 

Чл. 8. (1) Активите по чл. 7, ал. 1, т. 2 - 6 се структурират в инвестиционни портфейли, въз основа на Инвестиционна програма, приета от управителния съвет на Фонда.

(2) Активите по чл. 7, ал. 1, т. 3 - 6 се управляват чрез един или няколко отделни портфейла, за Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен, по ред, определен от управителния съвет.

(3) Броят, видовете портфейли, тяхната структура, целевите стойности, инвестиционният хоризонт, както и правилата и ограниченията за управление на инвестиционните портфейли се определят от управителния съвет на фонда.

(4) Управлението на инвестиционните портфейли трябва да е подчинено на принципа на разпределение на риска.

(5) Размерът на активите по чл. 7, ал. 1, т. 3 - 6 на всеки инвестиционен портфейл не може да е повече от 90 на сто от общите му активи.

(6) Средствата на фонда не може да се използват като обезпечения в полза на други лица, както и да се поемат пряко или косвено задължения за сметка на средствата на фонда извън тези, които произтичат от основната дейност на фонда.

Глава пета.

СУБСИДИРАНЕ – ЦЕЛИ И КРИТЕРИИ

 

Чл. 9. (1) Фондът:

 1. подпомага финансово общините и стопанските субекти с дейност на територията на областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен в изграждането на:
 2. индустриални паркове с над 40 на сто общинско участие до размера на публичните средства

б. техническа инфраструктура собственост на общините

в. предприятия за изкупуване и преработка на земеделска продукция с над 30 на сто общинско участие, срещу 10 годишен ангажимент за изкупуване на земеделска продукция от земеделски производители с дейност на територията на областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен;.

 1. регистрира брандовете „Миджур“, „Ком“ и „Леденика“ и финансира разработването и налагането на регионални туристически продукти под тези имена срещу дял от бъдещите приходи.
 2. субсидира жилищни програми за млади квалифицирани кадри.
 3. отпуска Студентски стипендии - срещу ангажимент за завръщане и работа в региона.
 4. субсидира общински инвестиционни проекти в областта на висшето и средното професионално образование, насочени към регионалните потребности.

(2) Управителният съвет на Фонда определя условията и реда за подпомагане на общините и стопанските субекти, които развиват дейност и са регистрирани на територията на областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен

Глава шеста.

ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ НА ФОНДА В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, КАСОВИ ПОТОЦИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

 

Текущи банкови сметки в Българската народна банка

Чл. 10. (1) Временно свободните текущи средства на Фонда се съхраняват по отделно обособени сметки в Българската народна банка.

(2) Чрез сметките по ал. 1 се отразяват касовите потоци, произтичащи от трансферирането на средства към фонда от централния бюджет, тяхното инвестиране, реализация и приключване на инвестиционните портфейли и банкови депозити.

(3) Остатъкът от сметките на фонда преминава като наличност за следващата бюджетна година и се използва по предназначение.

Допустими операции по сметките на фонда в Българската народна банка

Чл. 11. (1) Средствата на Фонда се използват единствено за инвестиране по чл. 7.

(2) Първоначалният трансфер, както и последващото допълване на изразходваните по ал. 1 средства към сметките на Фонда се извършва от централния бюджет.

(3) От сметките на фонда не могат да се извършват други плащания освен инвестирането на средствата и операциите по ал. 1.

(4) Паричните постъпления от реализираните инвестиции на Фонда, включително получените лихви, не могат да се отклоняват към други сметки и за други цели и плащания освен за реинвестиране.

(5) Паричните постъпления, произтичащи от активи по чл. 8 се внасят и отчитат по сметките на Фонда в Българската народна банка по реда на чл. 5, доколкото в закон или с акт на Министерския съвет не е определено друго.

Глава седма

ПЛАНИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ

 

Планиране

 

Чл. 12. (1) С инвестиционната програма на Фонда, държавата подпомага обединяването и дейността на общините и стопанските субекти на територията на областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен в организации по продуктов, функционален и регионален признак.

(2) Инвестиционната програма се изготвя за хоризонт от 3 години, като включва активите по чл. 7 и характеристиките по чл. 8.

(3) Инвистиционната програма се актуализира ежегодно, въз основа на чл. 5 и чл. 10 и се приема от управителния съвет на Фонда.

Чл. 13. Министърът на регионалното развитие и благоустройството определя с наредба условията и реда за признаване на организации на общините, в рамките на инвестиционните параметри на Фонда.

Чл. 14. (1) Общинските съвети предоставят при условия и по ред, определени от тях, общински имоти, за реализиране на инвестиционната програма на фонда.

(2) В случаите по ал.1 общините получават дял от новообразуваното предприятие.

(3) Общиските имоти не могат да бъдат продавани или да служат за обезпечение под каквато и да било форма.

Чл. 15. (1) Инвестиционната политика на Фонда се изработва за хоризонт от поне 3 години и се приема от управителния съветна Фонда. Тя включва активите по чл. 7 и характеристиките по чл. 8. и ежегодно се актуализира.

(2) Съставна част на доклада към проекта на закон за държавния бюджет на Република България за следващата бюджетна година е и информацията за попълване на средствата по сметките на Фонда.

Отчетност

Чл. 16. (1) За отчетността на Фонда се прилагат правилата и изискванията на отчетността на централния бюджет.

(2) За отчитането на средствата на Фонда в инвестиционни портфейли се изготвят периодични и годишни отчети за активите с информация по ред, начин и в срокове, определени от управителния съвет.

(3) Годишният доклад и отчет на Фонда по ал. 1 се разглежда от Министерския съвет и се внасят в Народното събрание като съставна част на отчета за изпълнението на държавния бюджет за съответната година.

Публичност

Чл. 17. Министерството на финансите публикува на своята интернет страница информация за дейността и операциите на фонда.

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар