Сряда, 18 Септември 2019
Понеделник, 17 Декември 2018 11:25

Прокуратурата: Няма данни за извършено престъпление от Атанас Семов

След извършването на проверката, наблюдаващият прокурор от СГП е стигнал до извод за липса на данни за осъществено престъпление от общ характер и с постановление от 14.07.2016 г., предмет на настоящата служебна проверка , е отказал образуването на досъдебно производство по преписката. 

 

След сезиране от статия със заглавие "Двойни стандарти на "Дондуков 2". Има много неизвестни около избора на Атанас Семов за конституционен съдия", публикувана в електронното издание на в. "Капитал", на 09.11.2018 г. Върховната касационна прокуратура разпореди на Апелативна прокуратура - София извършване на служебна проверка за правилност и законосъобразност на постановление на Софийска градска прокуратура от 14.07.2016 г. за отказ за образуване на досъдебно производство.

Със сигнал, подаден на 05.03.2013 г. и допълнение към него от 11.03.2013 г., Софийска градска прокуратура е била сезирана от юрист, работил като научен сътрудник по "Международно право и международни отношения" в Института за правни науки към БАН, докторант в Юридическия факултет на СУ по специалност "Право на Европейския съюз".

В сигналите се твърди използване на СУ "Климент Охридски" за развиване на частна стопанска дейност, безстопанственост, както и сключване на неизгодна вредна за университета сделка във връзка с неакредитирана магистърска програма по "Право на Европейския съюз". Осъществяването на програмата е в резултат на договор между Софийския университет и сдружение с идеална цел - "Център за продължаващо обучение при Юридическия факултет на СУ". След подаване на сигналите е била възложена проверка на МВР - Главна дирекция "Национална полиция". С постановление на Софийска градска прокуратура от 14.07.2016 г. е отказано образуване на досъдебно производство. Именно това постановление ще бъде предмет на служебна проверка, след сезиране от посочената публикация в медия.

В изпълнение на указанията на ВКП, Апелативна прокуратура - София извърши служебна проверка на постановения от СГП отказ да се образува досъдебно производство и не установи основания за изменение или отмяна на ревизираното постановление. Актът на СГП от 14.07.2016 г. е правилен и законосъобразен.

Установено е следното:

"Център за продължаващо обучение при Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" /ЦПОЮФСУ/ е сдружение, създадено през 2004 г. в изпълнение на решение на Факултетния съвет на ЮФ на СУ. Членове на сдружението са ръководители на катедри на ЮФ и представител на деканското ръководство. Към материалите по преписката е приложено копие от протокол № 7 от заседание на факултетния съвет на Юридическия факултет, който удостоверява провеждането на учредителното събрание на сдружението, с което единодушно е взето решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел - сдружение за осъществяване на дейност в частна полза, за приемане на Устав и избор на управителни органи. Атанас Семов, спрямо когото е насочен сигналът, е ръководител на международната магистърска програма "Право на ЕС", но не е член на УС на ЦПО.

С решение № 1/04.11.2004 г. на СГС, 3-ти състав по ф.д. № 11869/2004 г. , "Център за продължаващо обучение при Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. През месец май 2006 г. е подписан договор за сътрудничество между Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Университета Страсбург - 3 "Робер Шуман" и Университета Нанси - 2 /Европейски университетски център/, Франция, въз основа на който започва осъществяването на програма за следдипломна квалификация - "Правна и съдебна система на ЕС".

С оглед успешното осъществяване на едногодишното обучение се създава и магистърска програма "Право на Европейския съюз", съгласно решение № 3/24.10.2007 г. на Академичния съвет на СУ. Същата се осъществява въз основа на договор между СУ и Университета Нанси - 2. Във връзка с посоченото, между Софийски университет "Св. Климент Охридски" и "Център за продължаващо обучение при Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" е сключен договор за сътрудничество от 17.10.2007 г. Впоследствие е приет учебен план за професионално направление "Право", специалност "Международни отношения" за образователно квалификационна степен "магистър" за магистърска програма "Право на ЕС". С решение от 25.02.2010 г. са разкрити две магистърски програми в направление "Политически науки" - "Право на ЕС" за специалисти и неспециалисти. За същото ректорът на СУ е уведомил Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/ с писмо.

Между ЦПОЮФСУ и Софийския университет "Св. Климент Охридски" на 18.08.2010 г. е сключен нов договор за сътрудничество, който преурежда отношенията им. Предвидено е, че Центърът следва да осъществява помощни дейности по организирането и провеждането на програмата, но самото обучение по нея се провежда от СУ, както и от преподаватели от Университета Нанси - 2. Не е предвидено осъществяването на образователни функции от самия Център.

По преписката са приложени и множество други писмени документи - справки от МОН, от НАОА, от Софийски университет "Св. Климент Охридски", копие от годишните финансови отчети на ЦПОЮФСУ, копия от договори. Снети са сведения от лица, имащи отношение по въпросите, предмет на проверката.

След извършването на проверката, наблюдаващият прокурор от СГП е стигнал до извод за липса на данни за осъществено престъпление от общ характер и с постановление от 14.07.2016 г., предмет на настоящата служебна проверка , е отказал образуването на досъдебно производство по преписката.

Прокурорът от първоинстанционната прокуратура е проверил и обсъдил всички факти и обстоятелства, имащи значение за изясняване на обективната истина.

На първо място, от доклада на директора на дирекция "Висше образование" при МОН с вх. № 8088-30/15.10.2013 г., приложен по преписката, се установява, че СУ редовно е регистрирал студентите от магистърска програма по "Международни отношения - Право на ЕС" в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти. МОН от своя страна своевременно е издавало и стикери за дипломите на така регистрираните студенти по посочената магистърска програма. С писмо с вх. № 208/09/04/2013 г. ректорът на Софийския университет е уведомил НАОА за разкриването на две магистърски програми с решение на Академични съвет от 25.02.2010 г. Макар да е налице по-късно уведомяване за откриването им обаче, следва да се подчертае, че самите магистърски програми не подлежат на отделна акредитация. Правилно е отбелязано от прокурора от СГП, че в рамките на вече акредитирани направления, могат да се откриват магистърски програми, като НАОА следва единствено да бъде уведомена.

В същия доклад е посочено, че "междууниверситетски диплом за правна и съдебна система на ЕС" / предвиден за издаване в договорите между СУ и Университета Страсбург - 3 "Робер Шуман" и Университета Нанси - 2/, като вид не съществува по българското законодателство. Въпреки посоченото обаче и макар последното да съществува като договорна клауза, по преписката не са събрани данни да са издавани именно такъв вид дипломи. Видно е от същия доклад, че МОН е издавал стикери за получаване на диплома от СУ за съответната магистърска степен за регистрираните студенти по магистърската програма и няма никакви данни да е издавал непредвиден в законодателството ни като вид междууниверситетски диплом.

Установено е също така и че ЦПОЮФСУ не е осъществявал каквато и да било образователна функция, с което да са нарушени разпоредбите на Закона за висшето образование. Счетоводството на СУ и Центъра се води отделно, като с анекси към основния договор, ежегодно са уточнявани финансовите параметри /свързани с броя на студентите и таксите за обучение, с посещението на чуждестранни преподаватели като лектори и др./ Няма данни за нарушения и на Закона за счетоводството, както и такива, които да подкрепят твърденията, че сумите от събираните такси за обучение по програмата са в полза на ЦПОЮФСУ.

Ето защо, изведеният правен извод от първоинстанционния прокурор за отказ да се образува досъдебно производство, поради липса на извършено престъпление, е правилен и като такъв се споделя и от въззивна инстанция - Апелативна прокуратура - София.

Независимо от липсата на основания за образуване на досъдебно производство и от факта,че СУ"Св.Климент Охридски"е юридическо лице с академична автономия, АП-София е отбелязала, че ръководството на Софийския университет следва да прецени доколко целесъобразно е да продължава съвместната дейност между СУ и ЦПОЮФСУ при осъществяване на обучението по международната магистърска програма"Право на ЕС".

С изложените аргументи Апелативна прокуратура София е приключила разпоредената от ВКП служебна проверка.

източник: Дир.бг

Свързани статии (по етикет)

 • Понеделник, 17 Декември 2018 11:25
  Цацаров: Ще гласувам за Гешев и втори път, ако трябва, той е добър избор за българската прокуратура

  Иван Гешев има моята подкрепа, ще дам своя глас, и ако се налага да гласувам втори път, пак ще го дам. Това е добър избор за българската прокуратура.

 • Понеделник, 17 Декември 2018 11:25
  233-ма осъдени по обвинителни актове на Иван Гешев за 10 години

  233-ма души са били осъдени по актове на кандидата за главен прокурор Иван Гешев от 2006 до 2016 г.

 • Понеделник, 17 Декември 2018 11:25
  ТАСС: Националният събор „Приятели на Русия” в България събра 20 хиляди участници

  Президентът Румен Радев отбеляза, че форумът е станал повод „да се намери съвременното измерение на здравите исторически връзки между Русия и България.

  Около 20 хиляди души посетиха 16-ия национален събор "Приятели на Русия" край българския град Казанлък, България. На брега на язовир „Копринка“ в събота се събраха хора от различни краища на страната, мнозина от тях са учили или работили в Русия, както и руснаци, постоянно живеещи или работещи в България, предава ТАСС.  

  "Вековните връзки между българския и руския народ издържаха на множество политически бури и предизвикателства на времето. Те имат своите дълбоки исторически, културни и духовни корени, които минават през писмеността, православието и мечтата за свобода. Ето защо днешният празник не е просто носталгична среща на хиляди българи, свързващи своята професионална или лична съдба с Русия. Националният събор е повод да намерим съвременното измерение на тези силни исторически връзки и е знак, че отношенията между нашите два народа имат солидно бъдеще. Тук се поддържат не само традициите на приятелството и сътрудничеството, но преди всичко се изгражда мост към бъдещето. Укрепва се не само разбирателството между България и Русия, но и връзката между поколенията", написа президентът Румен Радев в приветствието си към участниците в събора.

Оставете коментар